Būstas/Interjeras

Pastatų bei konstrukcijų geodezinis nužymėjimas ir kontrolė

metalines-konstrukcijos-3-metalo-gaminiai.lt      Montuojant pastatus iš surenkamųjų elementų, reikia tiksliai lai­kytis projektinių pastato matmenų ir altitudžių. Atskirų pastato ele­mentų leistinieji nukrypimai nuo projektinių yra nurodyti statybos ir montavimo darbų techninėse sąlygose (TS). Pastatų ašys bei projek­tinės altitudės turi būti nužymimos labai tiksliai geodeziniais prie­taisais. Be to, montuojamų elementų padėtis turi būti nuolat kontro­liuojama.

Teodolitu nužymimos pagrindinės pastato ašys, matuojami bei ati­dedami horizontalūs ir vertikalūs kampai, tikrinamas konstrukcijų vertikalumas. Projektinės pastato altitudės nužymimos ir tikrinamos nivelyru. Atstumai tarp ašių ir linijos matuojami metaline rulete.Stambesnių objektų ir mikrorajonų paruošiamas specialus nužy­mėjimo brėžinys. Maži ir paprasti pastatai bei statiniai nužy­mimi iš genplano ir pamatų plano.

Kai statybos aikštelė paruošta statybai, pirmiausia nužymimas statybinis koordinačių tinklas (didelių statybų) arba raudonoji linija (statant pastatus mieste). Kvadratų krašti­nės imamos 100—400 m ilgio ir žymimos lygiagrečiai būsimo svar­biausio pastato pagrindinėms ašims. Kvadratų kampuose įkasami be­toniniai stulpeliai su metaliniu viršutiniu galu, kuriame įkertami kam­piniai kvadratų taškai. Užsakovo pakviesti miesto ar rajono specia­lios geodezinės tarnybos darbuotojai nužymi statybinį koordinačių tinklą, raudonąsias linijas ir, surašę aktą, perduoda jį statybinin­kams.

Projektinės pastato altitudės nužymimos, pradedant nuo valstybi­nio reperio. Jeigu valstybinio reperio statybos aikštelėje nėra, tai rei­kia atitinkamoje vietoje padaryti laikiną reperį, t. y. įbetonuoti metalinį bėgį ar vamzdį žemiau įšalimo ribos, paliekant viršutinį ga­lą 20—30 cm išsikišusį virš žemės paviršiaus. Laikinojo reperio abso­liutus aukštis nustatomas dvigubu niveliavimo ėjimu nuo valstybinio reperio. Tokiu pat būdu nustatomi ir statybinio koordinačių tinklo kampinių taškų absoliutūs aukščiai. Tokie laikini reperiai naudojami visą statybos laiką, o užbaigus darbus — išardomi.

Geodezinius darbus statyboje sudaro trys etapai:

1)     pastato pamatų duobių ar tranšėjų kontūrų ir kasimo gylio nu­žymėjimas;

2)     pastato ašių ir projektinių altitudžių detalus nužymėjimas (prieš montuojant pamatus);

3)     geodezinė kontrolė montuojant.

Detaliai pastatą nužymėti nereikia prieš žemės darbus, nes, kasant ir transportuojant gruntą, gali būti pažeisti nužymėjimo ženklai.

Pamatų duobių ar tranšėjų kontūrams nužymėt i pasirenkamos dvi susikertančios pagrindinės pastato ašys. Pa­grindinėms ašims nužymėti įkasami stulpai saugiose vietose, šiek tiek toliau nuo statomo pastato. Šios ašys nužymimos pagal statybinį ko­ordinačių tinklą, atidedant atitinkamas pastato kampų (ašių susi­kirtimo) koordinates, o jeigu tokio tinklo nėra, remiantis genplano duomenimis. Pamatų duobės ar tranšėjos viršus kampuose nužymi­mas kuoliukais. Be to, ekskavatorininkui reikia nurodyti kasimo gylį ir šlaitų nuolydį, apie tolimesnius statybos darbus galite pamatyti mūsų svetainėje www.statybanamo.lt